Poučení spotřebitelů o jejich právu odstoupit od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  prodávajícího: Miroslav Grašar, IČ: 88536661, DIČ: CZ8612256015, místem podnikání Ostrava Hrabůvka, Hasičská 551/52. Adresa pro doručování: Miroslav Grašar, Granex autodíly, Hasičská 551/52, Ostrava Hrabůvka, 700 30, tel. +420774862512, e-mail: autodily@granex.cz, a to formou jednostranného právního  jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo   e-mailem). Můžete  použít  přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Formulář je ke stažení zde.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy  před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do  14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který  jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,   pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám  tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo  k  odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je po předchozí domluvě předejte na adrese  Miroslav Grašar, Granex autodíly, Hasičská 551/52, Ostrava Hrabůvka, 700 30, tel. +420774862512, e-mail: autodily@granex.cz,. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponesete  přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně   jeho funkčnosti.