Sonax StartHilfe - pomoc pro zimní starty 250 ml pomoc pro zimní starty

250 ml
Výrobce SONAX
Katalogové číslo 312100
Záruka 2 roky
189 Kč
156,19 Kč bez DPH
  Skladem — odesíláno obvykle ihned
×

Spolehlivý pomocník benzinových a dieselových motorů pro start za studena.
Šetří motor i baterii a zabraňuje zamrznutí karburátoru.
Vhodný pro osobní i nákladní vozidla, pro čluny, sekačky na trávu, zemědělské stroje, atd.
250 ml

 

návod k použití:

Nastříkejte k / do ústí vzduchového filtru a nastartujte.

 

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Všeobecné pokyny Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

4.2. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

4.3. Při styku s kůží zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem.

4.4. Při zasažení očí při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou.

4.5. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Vhodná hasiva: pěna, plyn - oxid uhličitý, prášek

5.2. Hasiva, která z bezpečnostních dùvodù nelze použít: voda

5.3. Zvláštní nebezpečí zpùsobené expozicí látce nebo směsi, produktùm hoření nebo vznikajícím plynùm neuvedeno